Tarifes Taxis 2023

TARIFES TAXI con destino dentro del término municipal

TARIFA 1  feiners de 7 a 20 hores / laborables de 7 a 20 horas Baixada de bandera / bajada de bandera Quilòmetre recorregut / kilómetro recorrido *4,55 € 1,28 € Hora d’espera / hora de espera 23,60 € 

TARIFA 2 feiners de 20 a 7 hores, dissabtes, diumenges i festius laborables de 20 a 7 horas, sábados, domingos y festivos Baixada de bandera / bajada de bandera * Quilòmetre recorregut / kilómetro recorrido 5,55 € € Hora d’espera / hora de espera 23,75 € 

TARIFA 3 nits especials / noches especiales Baixada de bandera / bajada de bandera Quilòmetre recorregut / kilómetro recorrido *8,30 € 1,33 € Hora d’espera / hora de espera 23,75 € Des de les 22 h fins les 8 h del dia següent. Es consideren nits especials la nit de Sant Joan (23 de juny), la nit de Les Santes (27 de juliol), la nit de Nadal (24 de desembre) i la nit de cap d’any (31 de desembre)

Suplements / suplementos Avís telefònic / aviso telefónico ** 1,45 € Servei a urbanitzacions / servicio a urbanizaciones *** 2,40 € Maleta o paquet / maleta o paquete / superior a 55x35x35 1,50 € Animals domèstics / Animales domésticos **** 1,75 Més de 4 passatgers / Más de 4 pasajeros 3,50 €

 *El taxímetre tarificarà a partir dels 1.625 m o dels 317 segons de la tarifa 1 o 328 segons de la tarifes 2 i 3 / El taximetro tarificará a partir de los 1.625 m o de los 317 segundos en la tarifa 1 o 328 segundos en la tarifa 2 y 3. 

** No és aplicable als serveis sol·licitats des de les urbanitzacions/ No es aplicable a los servicios solicitados desde las urbanizaciones. 

***Suplement per als serveis a les urbanitzacions Can Quirze, Vallveric, La Fornenca, Can Marquès, Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, Can Serra, La Cornisa i el sector Riera de Mata situat a partir del PK648 de la carretera NII. / Suplemento para los servicios a las urbanizaciones Can Quirze, Vallveric, La Fornenca, Can Marquès, Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, Can Serra, La Cornisa y el sector Riera de Mata situado a partir del PK648 de la carretera NII.

 ****Queda a criteri del taxista d’acceptar dur animals /Queda a criterio del taxista aceptar llevar animales. 

Tarifa de preu tancat / Tarifa a precio cerrado Només contractable a través d’aplicacions / Sólo contratable a través de aplicaciones.


INFORMACIÓ I RECLAMACIONS
/ Información y reclamaciones

Ajuntament de Mataró. Tel. 010* (de dilluns a divendres de 8 a 19 h)
807 117 010 des de fora de Mataró. El preu de les trucades depèn de les tarifes de cada operador.

Horari: de dll. a dv., de 8 a 19 h, excepte festius.

Agost: de dll. a dv. de 8 a 15 h
Tots els taxistes porten fulls de reclamacions a disposició dels usuaris / todos los taxistas llevan hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.
No es tindrà en compte cap excepció en l'aplicació d'aquestes tarifes / no se contempla ninguna excepción en la aplicación de las presentes tarifas.


Cree un sitio web gratuito con Yola